4.4. Dodanie strategii marżowej (przykład)

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład dodania strategii marżowej, która ma następujące założenia:

  1. SPC - ustalone ceny detaliczne dla towarów:

Na podstawie podanych cen ma zostać wygenerowana przecena centralna automatyczna (Przecena automatyczna).

  1. SPM - ustalone marże dla towarów:
  1. DMR - domyślna marża : 20%.


Kierując się ogólnym opisem dodawania strategii marżowej (Jak łatwo dodać nową strategię marżową?), możemy opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej strategii.


Jak łatwo dodać nową strategię marżową?1. Aby dodać nową strategię marżową, należy wybrać opcję Polityka cenowa > Strategie marżowe > Nowa.

2. Pojawi się okno kreatora strategii marżowej. W kroku 0 można przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia strategii.

3. Krok 1założenia:


Rys. 1. Strategia marżowa - krok 1


Po skierowaniu kursora na znak można zobaczyć dodatkowy opis dla poszczególnych opcji.

4. W kroku 2 należy ustawić warunki (można wybrać wszystkie bądź jeden z nich). Kolejność warunków można zmieniać, przeciągając dany wiersz na pożądaną pozycję (należy kliknąć w pole w kolumnie Priorytet i przeciągnąć kursor w docelowe miejsce).  

5. Pierwszy warunek: SPC - ustalone ceny detaliczne dla towarów:

W aptece ten warunek realizowany będzie w pierwszej kolejności. Aby dodać towary do warunku, należy go rozwinąć za pomocą przycisku . Po rozwinięciu wyświetlone zostaną opcje umożliwiające ręczne dodanie towarów, wczytanie z pliku bądź dodanie z grupy towarowej lub z cennika.


Wybierając opcję dodania towaru z pliku CSV , najpierw należy określić identyfikator (Nagłówek, EAN, BLOZ, ID CKT). Po dokonaniu wyboru, po lewej stronie okna wyświetlone zostanie okno z opisem wymagań odnośnie pliku:


Rys. 2. Krok 2 - wymagania odnośnie pliku CSV


Aby pobrać plik, należy kliknąć Wybierz plik, a następnie Prześlij.

Po ustawieniu cen dla towarów, warunek ustawi się automatycznie na aktywny, a pole Zezwól farmaceucie na zmianę ceny przy przyjęciu pozostanie niezaznaczone.

6. Aby na podstawie warunku SPC utworzona została automatyczna przecena centralna (na podstawie cen towarów, które zostały określone w warunku SPC), należy zaznaczyć opcję Wygeneruj przecenę centralną automatyczną. Przecena wykona się także w sytuacji, gdy cena detaliczna będzie niższa od ceny zakupu. Jeżeli użytkownik nie chce tworzyć automatycznej przeceny, to pozostawia pole puste, utworzona zostanie tylko strategia marżowa.


Rys. 3. Generowanie przeceny centralnej


7. Następnie należy ustawić drugi warunek: SPM - ustalone marże dla towarów:

Towary można dodać ręcznie, wczytać je z pliku (Wczytywanie towarów z pliku) bądź dodać z grupy towarowej. W przypadku wczytywania z pliku należy podać identyfikator towaru oraz marżę.


Rys. 4. SPM - ustalone marże dla towarów


Po dodaniu towarów i określeniu marż, warunek SPM ustawi się automatycznie na aktywny.

8. Trzeci w kolejności warunek to: DMR - domyślna marża: 20%:


Rys. 5. DMR - domyślna marża


Po ustawieniu marży, warunek ustawi się automatycznie na aktywny. Zgodnie z założeniami Zmiana ceny pozostaje niezaznaczona, czyli  farmaceuci nie mogą zmieniać cen przy przyjmowaniu faktury.

UWAGA! Ustawienie warunku DMR jako pierwszego w kolejności spowoduje, że domyślna marża będzie obowiązywać na wszystkie towary (skojarzone po BLOZ bądź po powiązaniach).

9. Wszystkie zdefiniowane warunki powinny być aktywne. Warunki można ręcznie aktywować bądź dezaktywować, klikając na pola wyboru w kolumnie Aktywny:


Rys. 6. Strategia marżowa - krok 2


10. W kroku 3 należy wybrać punkty sprzedaży, do których strategia marżowa ma zostać rozesłana. W tym celu, należy wybrać opcję Dodaj punkty sprzedaży. W wyświetlonym oknie należy zaznaczyć pola wyboru przy wybranych aptekach oraz określić daty obowiązywania publikacji:


Rys. 7. Strategia marżowa - punkty sprzedaży


Po zapisaniu punkty sprzedaży pojawią się na liście. Aby dla wybranej pozycji zmienić daty publikacji lub usunąć ją z listy, należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się przy tej pozycji. Po wykonaniu czynności opcje dodatkowe zostaną aktywowane: Zmień daty publikacji, Usuń punkty sprzedaży.

11. W kroku 4 można zobaczyć podsumowanie strategii. Podsumowanie składa się z trzech zakładek: Parametry, Warunki i Publikacje. Zakładki są domyślnie rozwinięte, aby je zwinąć należy użyć przycisku zaznaczonego na rysunku poniżej:


Rys. 8. Podsumowanie strategii


Następnie można zapisać strategię marżową – za pomocą przycisku Zapisz.

12. W sytuacji, gdy wybrano opcję utworzenia przeceny centralnej, pojawi się komunikat potwierdzenia. Aby wysłać przecenę od razu do aptek wraz ze strategią marżową, należy wybrać Tak.

Wybierając Nie przecena zostanie zapisana, ale nie zostanie zatwierdzona (nie zostanie wysłana do aptek).


Rys. 9. Komunikat potwierdzenia


13. Po wysłaniu strategii marżowej, status w punkcie powinien zmienić się na poprawny - , co oznacza, że strategia marżowa Centralna wycena została odebrana prawidłowo w wybranych aptekach (Rys. 10). W takiej sytuacji można uznać proces tworzenia strategii marżowej za zakończony prawidłowo. Więcej informacji o wysyłaniu i statusach w: Wysyłanie do aptek.


Rys. 10. Status strategii marżowej


14. Utworzoną przecenę centralną można zobaczyć na stronie z przecenami centralnymi (Przeceny centralne).


Opis działania w aptece strategii marżowej przesłanej z KS-OmniPharm znajduje się w Strategie marżowe w aptece.