6.2. Jak dodać przecenę automatyczną?

Parent Previous Next

Przecena automatyczna przecenia wszystkie dostawy towarów bez konieczności zatwierdzania jej przez farmaceutów.

UWAGA! Po poprawnym przesłaniu, przecena wykona się w aptece automatycznie (bez ingerencji farmaceutów). Dodana jest opcja sterująca obniżaniem ceny poniżej ceny zakupu. Program apteczny KS-AOW powinien być zaktualizowany do najnowszej wersji.


Jak dodać nową przecenę automatyczną?1. Należy wejść do Polityka cenowa > Przeceny centralne > Nowa:


Rys. 1. Dodanie nowej przeceny


2. Należy określić nazwę, opis i opiekuna przeceny. Przecena zdefiniowana zostanie jako automatyczna, gdy zaznaczony będzie odpowiedni znacznik:


Rys. 2. Przecena automatyczna


3. Z poziomu okna można określić dodatkowo czy obniżać cenę poniżej ceny zakupu. Domyślnie obniżanie jest wyłączone. Aby je włączyc, należy zaznaczyć pole wyboru przy opcji. Po skierowaniu kursora na znak wyświetlony zostanie opis działania funkcji:


Rys. 3. Obniżanie poniżej ceny zakupu


4. Istnieje możliwość zrealizowania przeceny centralnej wszystkich towarów w aptece o podaną wartość procentową. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru przy opcji. Dodatkowo po skierowaniu kursora na znak wyświetlony zostanie opis działania funkcji:


Rys. 4. Przecena na wszystkie towary


5. Podczas realizowania przeceny centralnej można określić sposób zaokrąglenia cen z wykorzystaniem tabeli zaokrągleń (Tabele zaokrągleń)


Rys. 5. Sposób zaokrąglania cen


6.  W kolejnym kroku należy dodać towary, które mają podlegać przecenie (jeśli nie została zaznaczona opcja przeceny na wszystkie towary).

Towary można wczytać z pliku, dodać ręcznie, dodać z grupy bądź dodać z cennika. Określamy:

Po określeniu typu przeceny, towary będą widoczne na liście wraz z nową ceną det. Poniżej widać, że towary będą przecenione o -10%:


Rys. 6. Towary do przeceny automatycznej


W przypadku zastosowania przeceny na wszystkie towary (patrz punkt 4.) pojawi się pole, w którym należy podać procent o jaki zostanie zmieniona cena detaliczna wszystkich towarów w aptece (jeżeli przecena ma być ujemna, to w polu należy wpisać wartość odpowiednio ze znakiem '-').


Rys. 7. Przecena wszystkich towarów


7. W kolejnym kroku należy dodać punkty sprzedaży. W tym kroku nie ma opcji wyboru dat obowiązywania przeceny, ponieważ przecena nie obowiązuje w okresie czasu a wykonywana jest jednorazowo.

UWAGA ! Zapis nie spowoduje wysłania przeceny do aptek, ponieważ później trzeba będzie ją jeszcze zatwierdzić.


8. Po zapisaniu przecena otrzyma status Oczekuje na wysłanie. Aby ją wysłać do aptek, należy kliknąć Zatwierdź przecenę. Dopiero po zatwierdzeniu przecena zostanie wysłana do wybranych aptek.


Rys. 8. Zatwierdzanie przeceny


9. Po wysłaniu do apteki i prawidłowym odebraniu, przecena wykona się automatycznie na wszystkich dostawach określonych towarów. W kolumnie Zastosowanie przeceny w nawiasie widoczna będzie liczba aptek, w których przecena została zrealizowana w stosunku do liczby aptek, do których została wysłana.

Przykładowe zastosowanie: – dana przecena została zrealizowana w 50%, wysłano ją do dwóch aptek, natomiast zrealizowana została w jednej.

Po rozwinięciu przeceny za pomocą , widoczne będą wybrane apteki i zastosowanie w każdej z nich:


Rys. 9. Zastosowanie przeceny


11. W aptece w momencie wykonania przeceny automatycznej pojawi się powiadomienie. Powiadomienia można zobaczyć, klikając CTRL+ALT+P w menu głównym apteki .


Rys. 10. Przykładowe powiadomienie


12. W module APW 14 Magazyn > Operacje > Raporty z przeceny > Dokumenty dostępny będzie raport z wykonanej automatycznej przeceny.