4.5. Dodanie strategii marżowej z tabelą marżową, tabelą zaokrągleń (przykład)

Parent Previous Next


Poniżej opisany został przykład dodania strategii marżowej z tabelą marżową i tabelą zaokrągleń, która ma następujące założenia:

  1. STM - zdefiniowane tabele marżowe (Tabele marżowe):


Kierując się ogólnym opisem dodawania strategii marżowej, można opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej strategii.


Jak łatwo dodać nową strategię marżową?1. Należy wybrać opcję polityka cenowa > zarządzaj strategiami marżowymi > nowa.

2. Pojawi się okno kreatora strategii marżowej. W kroku 0 można przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia strategii.

3. W kroku 1 należy ustawić odpowiednio parametry strategii marżowej:Rys. 1. Strategia marżowa - krok 1


4. W kroku 2 należy ustawić warunek STM - zdefiniowane tabele marżowe:

Najpierw należy dodać grupę towarów, wybierając opcję Dodaj grupy. Wyświetlona zostanie lista grup towarowych, gdzie należy odszukać właściwą pozycję, zaznaczyć ją (poprzez kliknięcie w pole wyboru obok), a następnie wybrać przycisk :


Rys. 2. STM- zdefiniowane tabele marżowe


Grupa zostanie dodana do warunku. Następnie należy kliknąć na pole Wybierz i wybrać tabelę marżową, która zostanie dopisana do wybranej grupy:


Rys. 3. STM- dopisanie tabeli marżowej


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie lista tabel marżowych, gdzie należy wskazać jedną z pozycji poprzez kliknięcie przycisku Wybierz:


Rys. 4. STM- dopisanie tabeli marżowej


Tabela zostanie dopisana do danej grupy towarów. W podobny sposób należy dopisać drugą grupę towarową i tabelę marżową. Po dopisaniu grup warunek powinien powinien zmienić się na aktywny.


Rys. 5. STM- dopisane tabele marżowe


Warunki można ręcznie aktywować bądź dezaktywować, klikając w pole wyboru w kolumnie Aktywny. Priorytety grup w warunku mają znaczenie - 1 jest priorytetem najwyższym.

6. Aby umożliwić farmaceutom zmianę ceny przy przyjmowaniu faktury, należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Zezwól farmaceucie na zmianę ceny przy przyjęciu. Na rysunku poniżej widać, że warunek STM jest aktywny i farmaceuci mają możliwość zmiany cen:


Rys. 6. STM - możliwość zmiany ceny


7. Kolejnym krokiem jest wybór punktów sprzedaży, do których wysłana zostanie publikacja –  zakładka 3. Publikacje. Z poziomu zakładki należy wybrać opcję Dodaj punkty sprzedaży i zaznaczyć pola wyboru przy odpowiednich aptekach.

Rys. 7. Dodanie punktów sprzedaży


8. W kroku 4 można zobaczyć podsumowanie strategii. Aby wysłać strategię marżową do wybranych aptek, należy kliknąć Zapisz.

9. Po wysłaniu strategii marżowej zalecane jest odświeżenie strony (klawisz F5), status w punkcie powinien zmienić się na poprawny - , co oznacza, że strategia marżowa Wycena tabele marżowe została odebrana prawidłowo w aptekach. Proces tworzenia strategii marżowej można uznać za zakończony prawidłowo. Więcej informacji o wysyłaniu i statusach w: Wysyłanie do aptek.


Opis działania w aptece strategii marżowej przesłanej z KS-OmniPharm znajduje się w Strategie marżowe z tabelą marżową i tabelą zaokrągleń.