1.5.1. Zarządzanie od strony lokalnej

Parent Previous Next

Zarządzanie powiązaniami od strony lokalnej umożliwia zmianę powiązań dla konkretnej apteki.


Jak zarządzać powiązaniami dla konkretnej apteki?1. Wybieramy opcję zarządzanie kartotekami > zarządzaj towarami > statystyka powiązań:


Rys. 1. Statystyka powiązań towarów


2. Pojawi się okno statystyki powiązań towarów w punktach sprzedaży należących do sieci:


Rys. 2. Statystka powiązań towarów w aptekach


Dla każdej z aptek można sprawdzić stopień powiązania towarów (jeżeli wszystkie towary będą powiązane, to widoczna będzie informacja 100%).

W przypadku, gdy w danej aptece wystąpią ostrzeżenia odnośnie powiązań, widoczna będzie ikonka - . Ostrzeżenia mogą dotyczyć:

Po skierowaniu kursora na znak można sprawdzić ilość towarów z ostrzeżeniami:


Rys. 3. LIczba towarów z ostrzeżeniami


3. Aby pobrać całą kartotekę lokalną z aptek, należy zaznaczyć aptekę - i wybrać opcję Import kartoteki.


Rys. 3. Rozpoczęcie importu


Należy chwilę odczekać i odświeżyć stronę (klawisz [F5]), po chwili wyniki powiązań powinny być widoczne.  

4. Aby sprawdzić szczegóły powiązań dla danej apteki, należy rozwinąć daną pozycję za pomocą znaku :


Rys. 4. Szczegóły dotyczące powiązania w aptece


5. Jeżeli użytkownik chce wygenerować w aptece powiązania na podstawie kodu BLOZ, klika na opcję Generuj powiązania. Opcja ta wiąże się z fizycznym generowaniem powiązań po stronie apteki.

6. Aby sprawdzić powiązania poszczególnych towarów lokalnych, należy wybrać przycisk Powiązania. Pojawi się okno w którym można zobaczyć powiązania dla towarów w danej aptece. Domyślnie widoczne są pozycje, które mają ostrzeżenia:


Rys. 5. Powiązania towarów w aptece


Jeżeli karta lokalna towaru jest prawidłowo powiązana z CKT, to w kolumnie Status powiązania będzie znak .

7. Aby zmienić powiązanie, należy zaznaczyć towar i wybierać opcję Zmień powiązanie. Oznacza to, że dla wybranego towaru lokalnego użytkownik zmienia powiązanie z towarem centralnym dla danej apteki. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy pozycję, z którą towar lokalny ma zostać powiązany:


Rys. 6. Zmiana powiązania


W górnej części (w polu wyróżnionym kolorem niebieskim) widać dla jakiego towaru lokalnego użytkownik zmienia powiązanie.


Akcje dostępne w oknie:


Rys. 7. Filtrowanie


8. Do usunięcia powiązania służy opcja Usuń powiązanie.