1.3.1.1. Krok 2 – określenie założeń

Parent Previous Next


W kroku 2 kreatora strategii cenowych określamy założenia strategii cenowej, czyli warunki, które muszą zostać spełnione, aby wykonana została określona akcja.


Jak dodać założenia strategii cenowej?1. Aby dodać nowe założenie, należy wybrać opcję Dodaj założenie, a następnie wybrać z rozwijanej listy rodzaj założenia:


Rys. 1. Wybranie założeń strategii


Dostępne założenia:

 1. godziny obowiązywania- założenie ogranicza działanie strategii cenowej do określonego czasu w ciągu dnia (Wprowadzanie dat i godzin),
 2. dni tygodnia - założenie ogranicza działanie strategii cenowej do zaznaczonych dni (Pola wielokrotnego wyboru),
 3. wybrane rodzaje odpłatności (Odpłatności i rodzaje recept) - założenie zawęża listę towarów do tych, które są wydawane z zaznaczonymi odpłatnościami (Pola wielokrotnego wyboru),
 4. wybrane rodzaje recept (Odpłatności i rodzaje recept) - założenie zawęża listę towarów do tych, które są wydawane na zaznaczone typy recept (Pola wielokrotnego wyboru),
 5. towary bez blokady udzielana rabatów - założenie zawęża strategię cenową do towarów z blokadą rabatu bądź bez, należy zaznaczyć bądź odhaczyć opcję,
 6. określona grupa asortymentowa- założenie zawęża listę towarów do określonej grupy towarów. Można wybrać grupę towarów utworzoną w systemie KS-OmniPharm w module zarządzanie kartotekami > zarządzaj grupami towarów.
 7. określony towar - założenie zawęża działanie strategii cenowej do wybranego towaru.

UWAGA! Promocja na dany towar będzie realizowana tylko i wyłącznie wtedy, gdy dany towar będzie w aptece z właściwie przypisanym identyfikatorem CKT lub BLOZ.

 1. termin ważności - założenie zawęża działanie strategii cenowej do towarów z określonym terminem ważności.
 2. data zakupu z podanego zakresu - warunek zawęża działanie strategii cenowej do towarów zakupionych w określonym czasie (Wybór daty i godziny),
 3. czas zalegania - pozwala na utworzenie strategii cenowej dla towarów, które np. długo zalegają na magazynie,
 4. wartość wydanych produktów - założenie zawęża strategię do zakupów o określonej wartości. W przypadku leków refundowanych wartość to kwota przed refundacją.
 5. zapłata za wydane produkty - założenie zawęża strategię do zakupów z określoną zapłatą. W przypadku leków refundowanych zapłata to kwota po refundacji (tyle płaci pacjent).
 6. kategoria pacjentów - założenie pozwala wskazać dla jakiej grupy pacjentów ma zadziałać strategia. Wcześniej należy utworzyć kategorię pacjentów po wybraniu akcji "kategorie pacjentów" (Kategorie pacjentów).
 7. kategoria BLOZ - założenie zawęża listę towarów do określonej kategorii BLOZ.
 8. określony prefiks numerów kart - założenie pozwala wskazać prefiks numeru kart, dla jakich ma zadziałać promocja.


2. Po dodaniu założenia należy je zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Zostanie ono dodane do listy (można dodać kilka założeń):


Rys. 2. Lista założeń


UWAGA! Założenia:

występują w połączeniu ze sobą i z założeniami: godziny obowiązywania, dni tygodnia, stały pacjent, kategoria pacjentów. Dla pozostałych założeń nie są widoczne.


3. Dodane założenia można modyfikować poprzez dostępne opcje: zmień założenie, usuń założenie – opcje są aktywne po kliknięciu na dane założenie.

4. Po ustaleniu listy założeń, należy określić, które założenia muszą być spełnione, aby wykonany został efekt strategii:


Rys. 3. Określenie, które założenia muszą zostać spełnione


5. Po określeniu założeń (warunków), przechodzimy do kroku 3.