7.5. Zatwierdzenie prospektu

Parent Previous Next

1. Gdy prospekt zostanie zatwierdzony przez wszystkie wskazane apteki, kolor paska pod ikoną informującą o statusie prospektu zmieni się na zielony:


Rys. 1. Status prospektuMożna wtedy zakończyć edycję prospektu z poziomu okna głównego, klikając na prospekt i wybierając przycisk Zakończ edycję lub z poziomu menu podręcznego.

2. Na tym etapie prospekt otrzymuje status Zamknięty do edycji. Zmiany w nim można wprowadzić tylko w kolumnie Ilość ostateczna, gdzie można wpisać ostateczną ilość towaru do zamówienia.


Rys. 2. Korygowanie ilości ostatecznej


Zarządzający siecią może porównać wpisane przez siebie sugerowane ilości towarów (w kolumnie Ilość sugerowana) z wartościami wpisanymi po stronie apteki (w kolumnie Ilość skorygowana) oraz je ewentualnie skorygować w kolumnie Ilość ostateczna. Kolumna Ilość ostateczna w trybie edycji pojawia się po rozwinięciu danej pozycji na liście.  Za pomocą przycisku można przywrócić ilość sugerowaną (przycisk pojawia się, gdy ilość wpisana przez farmaceutę różni się od ilości zasugerowanej przez centralę).

3. Po sprawdzeniu prospektu i wprowadzeniu ewentualnych zmian, można go zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź. Funkcja ta jest dostępna również z poziomu okna głównego.