7.4. Obsługa prospektu w aptece

Parent Previous Next

Po wysłaniu prospektu z centrali do apteki, w punkcie sprzedaży pojawi się nowe powiadomienie:


Rys. 1. Komunikat wysłany do KS-AOW


W aptece prospekty można zobaczyć w module 12. ZAMÓWIENIA > Prospekty:


Rys. 2. Prospekty w KS-AOWJeżeli osoba zarządzająca dopisała uwagi dotyczące prospektu, to będą one widoczne w oknie prospektów, w kolumnie Uwagi. Aby przejrzeć dany prospekt, należy go zaznaczyć i wybrać F4 Pokaż pozycje:


Rys. 3. Podgląd prospektu


Kolumna Ilość zamawiana jest uzupełniana przez farmaceutę – wpisuje on tam ilość towaru do zamówienia, która według niego jest odpowiednia. Jeżeli wpisana wartość będzie niższa od Ilości minimalnej ustalonej przez osobę zarządzającą siecią, to wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat:


Rys. 4. Komunikat


Przed wpisaniem Ilości zamawianej, użytkownik po stronie KS-AOW może ocenić potencjał towarów zawartych w prospekcie, analizując ich sprzedaż w danym okresie czasu. Można to zrobić na trzy sposoby:

1. Za pomocą przycisku [Ctrl+F12] Sprzedaż – w wyświetlonym oknie należy wybrać liczbę analizowanych okresów sprzedaży i zatwierdzić [F2] Ok.  


Rys. 5. Parametry analizy sprzedaży
W zależności od liczby wybranych okresów, wyświetlona zostanie odpowiednia ilość kolumn w podglądzie danego prospektu, przedstawiająca dane sprzedażowe danego towaru.

2. Po wybraniu opcji [Shift+F3] Wykres wyświetlony zostanie wykres przedstawiający sprzedaż danego towaru w określonym czasie:


Rys. 6. Wykres sprzedaży danego towaru


Okres sprzedaży można edytować za pomocą przycisku [F4] Nowe daty.

Po zaznaczeniu [F5] Sprzedaż wyświetlą się dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży.

3. Za pomocą przycisku [F11] Podgląd sp.:


Rys. 7. Parametry sprzedażyW wyświetlonym oknie należy wpisać parametry wykresu: Początek okresu sprzedaży, Koniec okresu i Rodzaj wykresu: dzienny lub tygodniowy. Farmaceuta może również porównać aktualną sprzedaż towaru ze sprzedażą w drugim wybranym przez siebie okresie (np. rok wcześniej). Po uzupełnieniu parametrów należy wybrać [F2] Ok. W prawym górnym rogu wyświetlone zostanie okno:


Rys. 8. Podgląd prospektu z wykresem sprzedaży


Farmaceuta może do każdego towaru dopisać swoje uwagi, które będą widocznie w KS-OmniPharm. Aby to zrobić należy zaznaczyć towar, a następnie [F4] Uwagi po czym wyświetlone zostanie okno:


Rys. 9. Okno uwag do prospektu


Po przejrzeniu prospektu, wypełnieniu kolumny Ilość zamawiana oraz wpisaniu ewentualnych uwag zwrotnych, należy kliknąć [ESC] Zamknij, a następnie F6 Zatwierdź.

Prospekt zostanie automatycznie zatwierdzony przez aptekę i zmieni się jego status w KS-OmniPharm.