3.1. Dodanie nowego użytkownika

Parent Previous Next


Po zarejestrowaniu się w systemie KS-OmniPharm jedynym użytkownikiem jest Administrator, który jest użytkownikiem systemowym. Opcja dodawania użytkownika umożliwia stworzenie nowego użytkownika.


Jak dodać nowego użytkownika?1. Wybieramy opcję administracja systemu > użytkownicy > dodaj użytkownika (Rys.1):


Rys. 1. Dodawanie nowego użytkownika


2. Pojawi się okno dodawania nowego użytkownika (Rys.2):


Rys. 2. Okno dodawania nowego użytkownika


Uzupełniamy następujące dane:

3. Po uzupełnieniu wymaganych pól oznaczonych na czerwono, przycisk Utwórz stanie się aktywny. Klikamy Utwórz i nowy użytkownik zostaje dodany do listy użytkowników.

4. Dodawanie nowego użytkownika związane jest także z nadaniem mu odpowiednich praw (Prawa) lub przypisaniem do roli (Role). Przykładowo, aby nadać użytkownikowi dostęp do listy użytkowników w całym systemie, należy zaznaczyć właściwego użytkownika na liście, wybrać zakładkę Prawa i zaznaczyć odpowiednie pole wyboru:


Rys. 3. Przyznawanie praw użytkownikowi


Po każdym nadaniu prawa, przypisaniu roli lub po odebraniu uprawnień, w górnej części okna, po lewej stronie pojawi się komunikat (Rys. 4):


Rys. 4. Komunikat