1.3.3. Aktualizacja CKT na podstawie BLOZ

Parent Previous Next


Karty towarowe z Centralnej Kartoteki Towarowej można zaktualizować na podstawie bazy BLOZ. Można zaktualizować pojedynczą kartę wykorzystując funkcję Akt na podst BLOZ wybrany towar lub wykonać aktualizację dla wszystkich kart towarowych znajdujących się w CKT używając funkcji Akt wszystkie towary na podst BLOZ.


Jak wykonać aktualizację na podstawie bazy BLOZ dla wszystkich kart towarowych znajdujących się w CKT?1. Wybieramy opcję zarządzanie kartotekami > zarządzaj towarami > akt wszystkie na podst BLOZ:

Rys. 1. Aktualizacja CKT na podstawie  BLOZ


2. Wyświetlone zostanie okno, w którym można zdecydować, które pola na kartach centralnych mają zostać zaktualizowane:


Rys. 2. Wybór pól, które mają podlegać aktualizacji


Aby zaznaczyć wszystkie pola, można skorzystać z opcji Zaznacz wszystko – zaznaczenie pola wyboru powoduje zaznaczenie wszystkich pól do aktualizacji. Po skierowaniu kursora na znak użytkownik zobaczy dodatkowy opis dla danego pola. Po zaznaczeniu pola Czy raportować lek do ZSMOPL wyświetlony zostanie komunikat:


Rys. 3. Ostrzeżenie


Aby zamknąć okno, należy wybrać Rozumiem.


Po wybraniu i zaznaczeniu pól, które mają zostać uwzględnione w procesie aktualizacji, należy wybrać sposób aktualizacji. Opcje do wyboru:


Rys. 4. Aktualizacja lokalnych kart towarów na podstawie CKT


Komunikat informuje, że aktualizacja lokalnych kart towarów na podstawie CKT jest wyłączona, aby ją włączyć, należy wybrać Zmień. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 5. Ustawienia aktualizacji kart lokalnych na podstawie CKT


Aby włączyć aktualizację kart lokalnych na podstawie CKT, należy zaznaczyć pole wyboru Aktualizacja kart lokalnych towarów na podstawie CKT. Po zaznaczeniu opcji użytkownik może określić sposób aktualizacji kart towarowych w aptekach.


UWAGA! Pola zaznaczone podlegają aktualizacji!


Jeżeli użytkownik wybierze do aktualizacji pole Nazwa handlowa, obok wyświetlona zostanie ikona (czerwony trójkąt). Po skierowaniu kursora na ikonę, wyświetlony zostanie komunikat:


Rys. 6. Ostrzeżenie


Przed wykonaniem aktualizacji należy upewnić się, że wszystkie karty centralne są prawidłowo powiązane z lokalnymi kartami w aptekach.

Aby  zaznaczyć wszystkie pola do aktualizacji, należy zaznaczyć pole Zaznacz wszystko. Aby zapisać zmiany, należy wybrać Zapisz. Użytkownik powróci do okna Aktualizacja na podstawie BLOZ, a w prawym górnym rogu wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający zapisanie zmian:


Rys. 7. Aktualizacja maski


Jeżeli użytkownik zaznaczył pola, które chce zaktualizować na podstawie BLOZ oraz wybrał sposób aktualizacji, należy wybrać Ok, aby rozpocząć proces aktualizacji. Użytkownik będzie informowany o jej przebiegu:


Rys. 8. Rozpoczęcie procesu aktualizacji


Gdy proces zostanie zakończony, wyświetlony zostanie komunikat:

Rys. 9. Zakończenie procesu aktualizacji