2.5. Dodanie nowego cennika (przykład)

Parent Previous Next

Dodanie nowego cennika umożliwia zdefiniowanie go wraz z towarami, które będę sprzedawane po określonych cenach. Poniżej opisany jest przykład dodania cennika.


Jak dodać nowy cennik?1.  Należy wybrać opcję Polityka cenowa > Cenniki > Nowy:


Rys. 1. Dodawanie nowego cennika


2. Pojawi się okno, w którym należy wpisać nazwę cennika:


Rys. 2. Cennik


3. Następnie należy wybrać towary: ręcznie, z grupy asortymentowej lub z pliku.


Dodanie towarów z pliku CSVAby dodać do cennika towary z pliku, należy:


UWAGA! Plik CSV z nagłówkiem powinien zawierać nagłówki identyfikujące kolumny IdTowaru, BLOZ, EAN, Cena.Rys. 3. Wczytywanie z pliku


Ręczne dodanie towarów


Aby dodać towary ręcznie, należy kliknąć przycisk Dodaj towary. Wyświetlona zostanie lista towarów, którą można filtrować według wszystkich kolumn oraz przeszukiwać za pomocą pola edycyjnego Szukaj. Aby dodać wybraną pozycję do cennika, należy przypisać jej cenę klikając na pole w kolumnie Cena w cenniku. W wyświetlonym oknie można wpisać cenę dla towaru:


Rys. 4. Wybieranie pozycji do cennika


W oknie można sprawdzić oraz przepisać: cenę urzędową wybranej pozycji (jeżeli towar ją posiada), średnią cenę krajową oraz średnią cenę produktu w poszczególnych województwach. Cenę można również wprowadzić ręcznie i potwierdzić wybór, klikając na znak . Po wykonaniu czynności, cena zostanie przypisana do towaru. Gdy użytkownik przypisze ceny do wszystkich towarów, które chce umieścić w cenniku, wybiera przycisk Zamknij – towary zostaną dodane do cennika.


Dodanie towarów z grupy asortymentowejAby dodać towar z grupy, należy wybrać przycisk Dodaj towary z grupy asortymentowej. Z poziomu wyświetlonego okna można wybrać jedną z istniejących grup lub skorzystać z przycisku Akcje – gdzie może edytować istniejące grupy lub tworzyć nowe:


Rys. 5. Wybieranie pozycji do cennika


Jeżeli użytkownik wybierze jedną z akcji na grupach, zostanie przeniesiony do okna Grup towarowych. Po dokonaniu zmian do cenników można wrócić za pomocą przycisku Wróć do modułu Cenniki:


Rys. 6. Akcje na grupach towarowych


Aby wybrać jedną z grup z listy, należy ją zaznaczyć, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem: . Po wykonaniu czynności użytkownik będzie musiał określić cenę dla wybranych towarów:

Rys. 7. Ustawienie ceny dla wybranych towarów


Po wpisaniu ceny, należy wybrać Zatwierdź.

4. Po wybraniu towarów i przypisaniu im ceny, wszystkie pozycje znajdą się na liście cennika:


Rys. 8. Towary wybrane do cennika


Po zaznaczeniu pola wyboru przy towarze uaktywnią się przyciski, za pomocą których można zmienić cenę towaru, zmienić towar lub go usunąć:


Rys. 9. Okno cennika


Akcje na cennikachListę można filtrować według wszystkich kolumn przy pomocy przycisku Pokaż filtry oraz przeszukiwać za pomocą pola edycyjnego Szukaj.


UWAGA! Gdy użytkownik doda do cennika towar z inną ceną niż cena urzędowa, to pozycja ta będzie wyróżniona czerwonym kolorem:


Rys. 10. Towary z ceną inną niż cena urzędową


Aby przepisać cenę urzędową dla wybranego towaru, należy go zaznaczyć, a następnie wybrać Przepisz ceny urzędowe. Cena zostanie automatycznie przepisana.

4. Cennik można wyeksportować do pliku CSV lub Excel za pomocą przycisku Eksport.  

5. Aby zastosować cennik w strategii cenowej, należy go zatwierdzić przy pomocy przycisku Zatwierdź.

6. Cennik zostanie dodany do listy cenników o statusie Zatwierdzony.  

7. Użytkownik może edytować cennik, który już został wcześniej zatwierdzony, jednak będzie to wymagało ponownego zatwierdzenia po wprowadzeniu zmian. W przeciwnym razie cennik nie będzie dostępny podczas tworzenia strategii cenowych.