2.4.1. Struktura magazynu według czasu magazynowania

Parent Previous Next


Raport Struktura magazynu według czasu magazynowania pozwala poznać wartość stanów magazynowych w podziale na okresy magazynowania w skali całej sieci aptek lub w wybranych aptekach.

Raport można wygenerować po wejściu do modułu Analityka > Magazyn > Struktura wg czasu magazynowania:


Rys. 1. Raporty stanów magazynowych


1. Jeżeli raport ma zostać wygenerowany dla wszystkich punktów sprzedaży, to można wygenerować raport za pomocą przycisku Generuj raport. Użytkownik może również zawęzić analizę do wybranych punków sprzedaży, wybierając apteki z grupy lub z listy (Filtrowanie).

Rys. 2 Wybór aptek


2. Po wybraniu odpowiednich punków sprzedaży można wygenerować raport za pomocą przycisku Generuj raport. Wyświetlona zostanie struktura magazynu z wyszczególnionymi punktami sprzedaży oraz wykresem:


Rys. 3 Raport struktura magazynu według czasu magazynowania


W dolnej części okna wyszczególnione są wartości magazynu w danym okresie magazynowania.


4. Każdy okres magazynowania można rozwinąć, aby zweryfikować dane wartości w rozłożeniu na poszczególne punkty sprzedaży (za pomocą znaku można rozwijać pozycje):

Rys. 4 Okresy magazynowania w rozbiciu na apteki.


Wyświetlone zostaną wartości magazynu w danym okresie dla konkretnych punków sprzedaży:

4. Każdą aptekę również można rozwinąć, aby sprawdzić listę towarów zakupionych w danym okresie magazynowania. Listę można rozwinąć za pomocą znaku znajdującego się przy każdej aptece: .

Rys. 5 Lista towarów w okresie magazynowania


Stany magazynowe dla danego punktu sprzedaży można wyeksportować do pliku CSV za pomocą przycisku .

Lista widoczna po rozwinięciu apteki podzielona jest na kolumny: