2.3. Rentowność aptek

Parent Previous Next

Funkcjonalność Rentowność aptek umożliwia przegląd wprowadzonych kosztów poniesionych w aptekach należących do sieci oraz przeprowadzanie szczegółowej analizy kosztów oraz zysków. Mechanizm znajduje się w module Analityka > Rentowność aptek. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Okno Rentowność aptek


Okno składa się z dwóch zakładek: Przegląd kosztów i Rentowność i rozkład kosztów.


Akcje dostępne w oknie:


FiltrowanieDane wyświetlane w oknie Rentowność aptek można filtrować według okresu analizy i punktów sprzedaży za pomocą przycisku Pokaż filtry. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Filtrowanie


Okres analizy można wybrać, klikając na pole Bieżący miesiąc i wybierając opcję z listy. Dane te można również wprowadzić ręcznie, klikając w pole 'od' - 'do'. UWAGA! Wprowadzony zakres dat musi obejmować ten sam rok kalendarzowy. Przykładowo: nie można wyświetlić analizy kosztów np. dla okresu od czerwca 2018 do stycznia 2019. Po określeniu parametrów filtrowania, należy wybrać przycisk Zastosuj – strona zostanie przesortowana.  


Dodanie kosztów z pliku CSVPlik CSV powinien zawierać kolumny: Kamsoftid, datakosztu, kosztylokalowe, kosztykadrowe, kosztyinne. Przykładowy plik CSV:


Rys. 3. Przykładowy plik CSV


Po wczytaniu pliku wyświetlony zostanie komunikat z informacją o liczbie wczytanych pozycji. Jeżeli nie wszystkie pozycje zostaną wczytane, to użytkownik również zostanie o tym poinformowany, np.:


Rys. 4. Przykładowy komunikat


Ręczne wprowadzanie kosztów1. Aby ręcznie określić koszty, z poziomu okna głównego należy wybrać Dodaj. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 5. Dodawanie kosztów


2. W kroku pierwszym należy wybrać aptekę, dla której dodawane będą koszty:

Rys. 6. Wybranie punktu sprzedaży


3. Następnie należy kliknąć w pole edycyjne Wybierz okres kosztu lub w ikonę kalendarza:  

Rys. 7. Wybór miesiąca, za który wprowadzane będą koszty


Wyświetlony zostanie kalendarz, w którym można wybrać rok i miesiąc, za który wprowadzane będą koszty (nie można wprowadzać danych dla okresu przyszłego).

4. Następnie należy uzupełnić pola:

5. Aby wprowadzić koszty dla kolejnego miesięca, należy wybrać przycisk . Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie następne pole edycyjne, w którym automatycznie wpisany zostanie kolejny miesiąc według kalendarza.

6. Po wprowadzeniu pożądanej ilości danych, należy zapisać koszty, wybierając przycisk Zapisz (wprowadzone dane można edytować po zapisaniu):

Rys. 8. Zapisanie kosztów


Po zapisaniu w prawym górnym rogu wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający pomyślne wprowadzenie kosztów:


Rys. 9. Komunikat


6. Wprowadzone koszty apteki będą widoczne w zakładce Przegląd kosztów.

Po rozwinięciu pozycji za pomocą przycisku można sprawdzić szczegóły wprowadzonych danych. Przykładowo:


Rys. 10. Podgląd szczegółów


Pola, które zostały zaznaczone na żółto informują, że koszty dla danych miesięcy nie zostały wprowadzone przez użytkownika i zostały uzupełnione automatycznie na podstawie wpisów z poprzednich miesięcy (wpisy w polu czerwiec zostały uzupełnione na podstawie wpisów z maja; wpisy z pól: październik, listopad i grudzień zostały uzupełnione na podstawie danych w września).


Wprowadzone koszty można skorygować za pomocą przycisku Edytuj. Po wybraniu opcji wszystkie pola należące do kolumn: koszty lokalowe, koszty kadrowe i koszty inne będą w trybie edycji – wystarczy kliknąć na nie myszą. Po tabeli można poruszać się za pomocą strzałek na klawiaturze – aby edytować pole, należy wybrać ENTER i po wprowadzeniu zmian za pomocą tego samego przycisku zatwierdzić zmiany.


Rys. 11. PrzyciskPo skorygowaniu kosztów można zapisać zmiany za pomocą przycisku Zatwierdź zmiany.


UWAGA! Każde następne wprowadzenie kosztu za dany miesiąc zastępuje poprzedni wpis.  


W drugiej zakładce Rentowność i rozkład kosztów użytkownik może porównać zyski aptek z poniesionymi kosztami. Należy pamiętać, że tylko wprowadzenie wszystkich kosztów pozwala na rzeczywistą ocenę rentowności danej apteki. Przykładowe podsumowanie:


Rys. 12. Zakładka 'Rentowność i rozkład kosztów'


Okno jest podzielone jest na kolumny:


Pola wyróżnione kolorem:


Po rozwinięciu szczegółów za pomocą przycisku , dane wprowadzone przez użytkowników zostaną przedstawione kwotowo oraz procentowo. Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowe zostawienie dla:

  1. apteki, która odnotowała zyski (Apteka ogólnodostępna nr 102048),
  2. apteki, która odnotowała straty (Apteka ogólnodostępna nr 102082):


Rys. 13. Rozwinięcie szczegółów