Naniesienie zmian urzędowych na CKT

Parent Previous Next

Proces przepisywania zmian urzędowych polega na utworzeniu w KS-OmniPharm bufora zmian urzędowych. W aptekach bufory zmian urzędowych tworzone są standardowo na podstawie bazy BLOZ.


Jak nanieść zmiany urzędowe na Centralną Kartotekę Towarów w KS-OmniPharm?
1. Po wydaniu obwieszczenia ws. leków refundowanych, zmiany urzędowe powinny się pojawić wraz z automatyczną aktualizacją kartoteki BLOZ (na kilka dni przed wejściem zmian w życie). Wtedy po wejściu do CKT pojawi się odpowiedni komunikat.

2. Aby przepisać zmiany urzędowe z bazy BLOZ do bufora CKT w KS-OmniPharm, wchodzimy do Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj towarami > Przepisz zm. urzędowe. Operacja ta umożliwia utworzenie bufora ze zmianami.


Rys. 1. Przepisz zmiany urzędowe


3. Po wybraniu Przepisz zm. urzędowe,  pojawi się okno:


Rys. 2. Pola do wyszukiwania zmian urzędowych


Zalecane jest zaznaczenie następujących pól:


Rys. 3. Pola aktualizowane na podstawie zmian urzędowych


Pozostałe pola można zaznaczyć w zależności od decyzji osoby zarządzającej. Są to pola: PKWiU, VAT, Odpłatność na wniosek, Dopuszczenie do sprzedaży odręcznej, Kod kreskowy, Podmiot odpowiedzialny i kraj, Czy raportować do ZSMOPL.


UWAGA! Ważne jest, aby ustawienia były zgodne z tymi, które będą wybierali farmaceuci w aptekach w „pajączku”, aby później zmiany w CKT nie nadpisały zmian naniesionych w aptekach.


Po wybraniu pól, klikamy Ok. Pola, które tutaj zaznaczymy, zostaną zaktualizowane w CKT na podstawie zmian urzędowych.


4. Pojawi się komunikat informujący o rozpoczęciu przepisywania zmian urzędowych do bufora:


Rys. 4. Komunikat o rozpoczęciu przepisywania zmian


Należy kliknąć Ok. Nastąpi proces przepisywania zmian urzędowych do bufora (zgodnie z wybranymi przez użytkownika polami do aktualizacji).


UWAGA! Proces ten może potrwać kilka lub kilkanaście minut w zależności od ilości zmian urzędowych.


5. Po zakończeniu przepisywania zmian pojawi się komunikat informujący o wykonaniu procesu:


Rys. 5. Komunikat potwierdzenia zmian urzędowych


Towary, które posiadają zmiany urzędowe, będą wyróżnione kolorem.


6. Aby zobaczyć zmiany urzędowe dla towarów, należy wybrać opcję Zmiany do zatwierdzenia. Pojawi się okno, w którym możemy porównać zmiany na karcie towaru. Pola ze zmienionymi wartościami podświetlone są na zielono. Po skierowaniu kursora na wyróżnione pole, wyświetlone zostaną zmiany. Wyświetli się nowa wartość i aktualna wartość.


Przykładowo, dla wybranego towaru cena urzędowa detaliczna zmieni się z 38,55 zł (aktualna wartość) na 38,37 zł (nowa wartość):


Rys. 6. Lista zmian urzędowych do zatwierdzenia


Zalecane jest dokładne sprawdzenie poprawności zmian urzędowych. Można wyszukać towary według konkretnej zmiany np. według zmiany ceny urzędowej detalicznej (należy wybrać przycisk Pokaż filtry i wybrać określone typ zmiany w polu zmienione pola).

Bufora nie zatwierdzamy i nie przesyłamy do aptek przed dniem wejścia w życie zmian urzędowych (tj. przed 1 września 2019 r.).


7.  Gdy w KS-OmniPharm pojawi się nowsza wersja bazy BLOZ, to po wejściu do CKT pojawi się odpowiedni komunikat, aby ponownie przepisać zmiany urzędowe. Będzie można to wykonać poprzez opcję Przepisz zm.urzędowe. Powtarzamy wtedy kroki od 1-6.

8. W dniu wejścia w życie zmian urzędowych (tj. 1 września 2019 r.), w KS-OmniPharm wybieramy opcję Zatwierdź zmiany (Rys. 7). Jest to istotne, gdyż dzięki tej akcji zaktualizują się karty towarów centralnych.


Rys. 7. Zatwierdzanie bufora zmian


9. Po wybraniu zatwierdzenia, pojawi się okno zatwierdzania bufora zmian urzędowych. W tym miejscu można również zmienić sposób aktualizacji kart lokalnych.


Rys. 8. Zatwierdzanie bufora zmian


Aby zmienić ustawienia aktualizacji lokalnych kart towarów, należy wybrać Zmień. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 9. Ustawienia aktualizacji kart lokalnych na podstawie CKT


Aby włączyć przepisywanie danych z centralnej karty towarowej na kartę lokalną w punktach sprzedaży, należy zaznaczyć pole Aktualizacja kart lokalnych towarów na podstawie CKT.

Następnie należy zaznaczyć pola, które będą podlegać aktualizacji. Aby zaznaczyć wszystkie pola, należy kliknąć na pole wyboru Zaznacz wszystko.  Po określeniu ustawień, należy wybrać Zapisz.


UWAGA! Pola zaznaczone zostaną zaktualizowane w punktach sprzedaży!


10. Użytkownik powróci do okna zatwierdzania bufora zmian (rys. 8). Aby zatwierdzić zmiany na kartach towarowych, należy wybrać Zatwierdź. Gdy proces zostanie zakończony, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.


Rys. 10. Komunikat zatwierdzenia bufora zmian


Zmiany naniesione zostaną na CKT w KS-OmniPharm, rozesłane zostaną także do CKT w aptekach. Powiązane karty lokalne zaktualizują się zgodnie z ustawieniami aktualizacji.

11.  Farmaceuci w aptekach nanoszą zmiany na podstawie bufora zmian urzędowych wygenerowanych na podstawie bazy BLOZ po zakończeniu sprzedaży 31 sierpnia 2019 r., a przed sprzedażą 1 września 2019 r.