Tabele zaokrągleń

Parent Previous Next


Tabele zaokrągleń pozwalają określić, do jakich końcówek mają być zaokrąglane ceny w wybranych przedziałach cen detalicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wycena towarów może być bardziej dopasowana do przyjętej w sieci polityki wyceny.


Jak łatwo dodać nową tabelę zaokrągleń?1. Aby dodać tabelę zaokrągleń należy wybrać opcję Polityka cenowa >Strategie marżowe > Zarządzaj tabelami zaokrągleń:


Rys. 1. Tabele zaokrągleń


2. Aby dodać nową tabelę zaokrągleń, należy wybrać opcję Nowa tabela zaokrągleń:


Rys. 2. Nowa tabela zaokrągleń


3. W oknie definiowania nowej tabeli zaokrągleń konieczne jest określenie nazwy tworzonej tabeli. Przykładowo: Tabela zaokrągleń WYCENA:


Rys. 3. Dodawanie nowej tabeli zaokrągleń


4. W kolejnym kroku należy dodać początkowy przedział cen detalicznych, ustawić regułę oraz dodać końcówkę/końcówki:


Rys. 4. Dodawanie przedziału początkowego


Można określić reguły:

a) najbliższa - zaokrągla cenę do najbliższej końcówki np. cena detaliczna 25,33 zł a końcówka 49 gr - zaokrągli do ceny 25,49gr

b) najbliższa niższa - zaokrągla cenę do najbliższej niższej końcówki np. cena detaliczna 25,33 zł a końcówka 49 gr - zaokrągli do ceny 24,49gr

c) najbliższa wyższa - zaokrągla cenę do najbliższej wyższej końcówki np. cena detaliczna 25,33 zł a końcówka 49 gr - zaokrągli do ceny 25,49gr


Następnie należy określić przedział końcowy, ustawić regułę oraz dodać końcówkę/końcówki:


Rys. 5. Dodawanie przedziału końcowego


Po zapisaniu parametrów (zaznaczając pole wyboru ) wyświetlone zostanie okno informujące o wykryciu przerwy między przedziałami:

5. W efekcie powstaną trzy przedziały cenowe, jak poniżej (Rys. 6):


Rys. 6. Przedziały cenowe w tabeli zaokrągleń


6. Kolejno chcemy dodać przedziały cenowe, które podzielą przedział środkowy - od 5,01 zł do 99,99 zł - na mniejsze:

a) od 5,01 zł do 20 zł  - reguła najbliższa wyższa - 29 gr, 89 gr

b) od 20,01 zł do 50 zł - reguła najbliższa - 9 gr

c) 50,01 zł do 100 zł - reguła najbliższa niższa - 99 gr

Aby dodać trzy powyższe przedziały, należy wybrać trzykrotnie opcję Dodaj przedział, a następnie określić zakres przedziału, regułę oraz końcówkę/końcówki:


Rys. 7. Dodawanie nowego przedziału


7. Po dodaniu powyższych trzech przedziałów, tabela zaokrągleń powinna wyglądać następująco:


Rys. 8. Przedziały w tabeli zaokrągleń


8. Aby zapisać tabelę zaokrągleń, należy wybrać Zapisz. Tabela pojawi się na liście tabel zaokrągleń.


Akcje na tabelach zaokrągleńDostępne są następujące akcje na tabelach zaokrągleń:


Istnieje możliwość przeszukania listy tabel według nazwy za pomocą pola Szukaj (Pole szukaj).