Tabele marżowe

Parent Previous Next


Tabele marżowe pozwalają określić, jaki poziom marży będzie obowiązywał w wybranym przedziale cen zakupu netto. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wycena towarów może być bardziej dopasowana do przyjętej w sieci polityki wyceny.


Akcje na tabelach marżowychDostępne są następujące akcje na tabelach marżowych:


Istnieje możliwość przeszukania listy tabel według nazwy za pomocą pola Szukaj (Pole szukaj).


Jak łatwo dodać nową tabelę marżową?1. Wybieramy opcję Polityka cenowa > Strategie marżowe > Zarządzaj tabelami marżowymi:


Rys. 1. Tabele marżowe


2. Aby dodać nową tabelę marżową, należy wybrać opcję Nowa tabela marżowa:


Rys. 2. Nowa tabela marżowa


3. W wyświetlonym oknie należy zdefiniować nazwę nowej tabeli marżowej, np. Tabela marż WYCENA. Po wpisaniu nazwy, należy potwierdzić wybór za pomocą przycisku :


Rys. 3. Dodawanie nowej tabeli marżowej


4. W kolejnym kroku należy dodać początkowy przedział cen zakupu netto oraz marżę procentową:


Rys. 4. Dodawanie przedziału początkowego


Następnie należy określić przedział końcowy wraz z marżą procentową:


Rys. 5. Dodawanie przedziału końcowego


Po zapisaniu parametrów (w tym celu należy zaznaczyć pole wyboru ), wyświetlone zostanie okno informujące o wykryciu przerwy między przedziałami:

Rys. 6. Informacja


5. Po wybraniu Tak przerwy między przedziałami zostaną automatycznie uzupełnione i w efekcie powstaną trzy przedziały cenowe, jak poniżej:


Rys. 7. Przedziały cenowe w tabeli marżowej


6. Kolejno chcemy dodać przedziały cenowe, które podzielą przedział środkowy - od 5,01 zł do 99,99 zł - na mniejsze:

a) od 5,01 zł do 20 zł ,

b) od 20,01 zł do 50 zł oraz

c) 50,01 zł do 100 zł

Aby dodać trzy powyższe przedziały, należy wybrać trzykrotnie opcję Dodaj przedział i określić jego zakres oraz marżę:


Rys. 8. Dodawanie nowego przedziału


7. Po dodaniu przedziałów, tabela marżowa powinna wyglądać następująco:


Rys. 9.  Przedziały w tabeli marżowej


8. Aby zapisać tabelę marżową, należy kliknąć Zapisz. Pozycja pojawi się na liście tabel marżowych.