6.3. Kreator centralnego parametryzowania zamówień

Parent Previous Next


Jak utworzyć przykładowy zestaw centralnych parametrów zamówień?UWAGA! Wszystkie opcje dostępne w oknie kreatora są odzwierciedleniem parametrów, które znajdują się w systemie aptecznym (moduł 12. Zamówienia > Reguły).


1. Aby utworzyć nowe zestawienie, należy wybrać Nowy z poziomu okna Sterowanie parametrami zamówień.


Rys. 1. Utworzenie nowego zestawuPo wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno kreatora definiowania parametrów centralnych. Kreator składa się z pięciu kroków. Krok 0. Opis jest krótkim podsumowaniem procesu.


2. Należy przejść do punktu 1. Parametry. Pola: nazwa i opiekun są domyślnie uzupełniane, dodatkowo można wprowadzić opis.


Rys. 2. Parametry zestawu3. W zakładce 2. Normy można ustalić parametry, na podstawie których będą generowane normy magazynowe.


Rys. 3. Reguły dotyczące normReguły dotyczące norm są podzielone na trzy zakładki:


1. W zakładce Ogólne znajdują się opcje:


2. W zakładce Norma można m.in. wybrać algorytm, który ma być używany podczas automatycznego liczenia norm (pole Domyślny algorytm liczenia norm).


Rys. 4. Ustawienia algorytmu liczenia norm


Dostępne opcje:


3. Kolejna zakładka to Ilość minimalna:


Rys. 5. Zakładka "Ilość minimalna"


Dostępne opcje:


4. Po skonfigurowaniu reguł norm można przejść do kolejnej zakładki – 3. Lista braków:


Rys. 6. Lista braków


W tym miejscu można sprecyzować reguły, na podstawie których tworzona będzie lista braków. Dostępne opcje:


5. Następnie należy przejść do zakładki 4. Zamówienia, gdzie można sterować parametrami określającymi działanie Optymalizatora zamówień w aptekach. Wszystkie opcje w zakładce są odzwierciedleniem reguł widocznych z poziomu KS-AOW (numeracja poszczególnych funkcji jest identyczna).


Rys. 7. Reguły automatycznego tworzenia zamówieniaPoniżej znajduje się krótki opis poszczególnych opcji w oknie (szczegółowa instrukcja dotycząca optymalizatora jest dostępna z poziomu systemu KS-AOW: zakładka O SYSTEMIE > Optymalizator zamówień w systemie KS-AOW).


Zakładka Parametry:


Rys. 8. Reguły promocji
Rys. 9. Reguły równych cen
Z poziomu zakładki 1. Wykluczenia dostawców można dodać dostawców nieuwzględnianych podczas zamawiania. Listę można również pozostawić pustą (wówczas po stronie apteki będzie możliwa edycja tej opcji). Aby dodać dostawcę, należy wybrać Dodaj, zaznaczyć pole wyboru przy wybranej pozycji i zapisać zmiany. Po dodaniu dostawcy wykluczonego, w nawiasie (przy nazwie zakładki) pojawi się liczba dodanych pozycji.


Rys. 10. Wykluczenia dostawców


W zakładce 2. Wskazania: Towar -> Dostawca można wskazać produkty, które mają być zamawiane u określonego dostawcy. Po wybraniu przycisku Dodaj wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać towar i dostawcę:


Rys. 11. Dodanie nowych wskazań


Po kliknięciu Wybierz, przy polu Dostawca wyświetlona zostanie Centralna Baza Dostawców. Należy zaznaczyć wybraną pozycję (kliknąć Wybierz), a następnie w ten sam sposób wskazać towary. Po przyporządkowaniu dostawcy do towarów, należy zapisać zmiany – przycisk Zapisz. Po zapisaniu dodane pozycje pojawią na liście. W ten sposób można dodać dowolną ilość przyporządkowań do listy.


Rys. 12. Wskazania: towar -> dostawca


W zakładce 4. Wskazanie: Grupa asort. -> Dostawca można przyporządkować grupę asortymentową do dostawcy w sposób analogiczny do opisu powyżej.


Opcja 3. Wskazania: Klasa towaru -> Dostawca jest niedostępna z poziomu centrali.


6. Jeżeli utworzony zestaw ma zostać wysłany do punktów sprzedaży, należy przejść do zakładki 5. Publikacje. Po wybraniu przycisku Dodaj wyświetlona zostanie lista aptek, spośród których należy wybrać te, do których parametry centralne mają zostać wysłane (można wybrać dowolną ilość). Po zaznaczeniu pól wyboru przy wybranych pozycjach, należy kliknąć Zapisz.


Rys. 13. Wybór aptek7. Po zapisaniu wyświetlony zostanie komunikat::


Rys. 14. Publikacja parametrów


Aby wysłać zestaw parametrów do wskazanych aptek, należy wybrać Tak.  

8. Po potwierdzeniu publikacji zestaw zostanie zapisany ze statusem Oczekuje na potwierdzenie z punktu sprzedaży. Gdy status publikacji zmieni się na Poprawny, (wcześniej należy odświeżyć stronę za pomocą przycisku: lub klawisza F5) proces publikacji można uznać za prawidłowo zakończony.

9. Jeżeli w oknie publikacji użytkownik wybierze Nie, to zestaw nie zostanie wysłany, lecz jedynie zapisany ze statusem Oczekuje na wysłanie. Takie zestawienie można w każdej chwili edytować i opublikować.