6.3. Dodanie nowego upustu producenta

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład zdefiniowania nowego upustu producenta, który ma następujące założenia:Jak łatwo zdefiniować nowy upust producenta?1. Należy wybrać opcję Zarządzanie dostawami > Upusty dostawców i producentów > Nowy.

2. Określamy kryteria nowego upustu:


Rys. 1. Kryteria nowego dostawcy


3. Po ustaleniu kryteriów, należy wybrać Utwórz.

4. W utworzonej definicji upustu możemy wybrać towary, dla których zostanie ustalona inna wartość rabatu. Można wybrać pojedyncze towary, dodać towary z wcześniej zdefiniowanej grupy asortymentowej lub dodać towary z pliku (dodawanie towarów z pliku).

Rys. 2. Nowa definicja upustu producenta


5. Po zapisaniu towarów pojawi się pole, w którym należy wpisać wartość procentową upustu dla wybranych towarów.


Rys. 3. Wartość upustu dla wybranych towarów


6. Gotową definicję należy aktywować za pomocą przycisku Aktywuj:


Rys.4 Upust producenta - aktywacja


7. Definicję upustu można w każdej chwili dezaktywować.

8. Każdą definicję upustu można edytować i wprowadzać w niej dowolne zmiany.

9. Funkcja Usuń nieodwracalnie usuwa definicję upustu.