5.4. Filtrowanie

Parent Previous Next

Dane do analizy można zawężać do konkretnych punków sprzedaży, określonych towarów oraz wybranego miesiąca za pomocą przycisku Pokaż filtry. Filtrów można używać z poziomu okna głównego (wówczas wszystkie wskaźniki zostaną przeliczone automatycznie zgodnie z kryteriami wyboru) lub z poziomu konkretnego raportu, np. aby sprawdzić wyniki dla danego obszaru na przestrzeni czasu. Po określeniu opcji filtrowania, należy wybrać Zastosuj.


Rys. 1. Filtrowanie


Dostępne opcje filtrowania:

1. Okres analizy – możliwość zdefiniowania okresu do analizy. Opcje do wyboru:


Rys. 2. Przegląd wskaźników za wybrany miesiąc


Dzięki tej opcji użytkownik może porównać wyniki dla wszystkich wskaźników w poszczególnych miesiącach, aby ocenić progres lub regres rozwoju przedsiębiorstwa. Wybierając przykładowo maj 2019, a następnie przycisk Zastosuj, dane wszystkich wskaźników zostaną automatycznie odświeżone:


Rys. 3. Podgląd wyników dla wszystkich wskaźników wybranym miesiącu


2. Punkty sprzedaży – określenie punktów sprzedaży, które mają być uwzględnione w analizie. Dostępne opcje:


Rys. 4. Punkty sprzedaży z grupyRys. 5. Wybór aptek


3. Towary – możliwość zawężenia wyników analizy do konkretnych towarów. Opcje do wyboru:


Rys. 6. Wybór towaru z CKT        


Do wyszukiwania odpowiednich pozycji na liście warto użyć filtrów dostępnych pod przyciskiem Pokaż filtry. Po wybraniu opcji okno zostanie rozszerzone o dodatkowe pola:


Rys. 7. Opcje filtrowania


Listę towarów można filtrować według wszystkich kolumn oraz za pomocą nowego selektora towarów.


UWAGA! Dotychczasowe filtry wyszukiwania towarów w systemie KS-OmniPharm zostały zastąpione zupełnie nowym narzędziem – kategoryzacją GRUPEX. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu nowego selektora towarów, umożliwiającego szybkie wyszukiwanie pozycji według wielu kategorii. Dostępne kategorie wyszukiwania: grupy towarowe, producent, ATC, OTC oraz postać i rodzaj leku (szczegóły w rozdziale: Kategoryzacja GRUPEX).


Jeżeli użytkownik wybrał pozycje, które mają zostać uwzględnione w analizie, należy je zaznaczyć (kliknąć na pole wyboru przy wybranym towarze) i zapisać (przycisk Zapisz).


Rys. 8. Zaznaczanie pozycji


Klikając na pole wyboru przy kolumnie Id towaru można za pomocą jednego kliknięcia zaznaczyć wszystkie pozycje na liście. Wcześniej jednak należy użyć filtrów, aby wyselekcjonować pożądane towary (max. limit zaznaczenia to 1000 elementów).

Po zapisaniu wybranych pozycji użytkownik powróci do okna głównego. W polu Towary z CKT wyświetlona zostanie liczba wybranych towarów: .


Rys. 9. Filtrowanie towarów z bazy BLOZ


Jeżeli użytkownik wybrał pozycje, które mają zostać uwzględnione w analizie, należy je zaznaczyć i zapisać (rys. 8).


Rys. 10. Wybór kategorii z BLOZ


Po wybraniu kategorii należy kliknąć Zastosuj. Dane dla danego obszaru zostaną odpowiednio przefiltrowane.  


Rys. 11. Zawężenie analizy do wybranej kategorii


Po określeniu docelowych kryteriów wyboru (towar, producent, kategoria etc.) i wybraniu przycisku Zastosuj, wskaźniki zostaną automatycznie przeliczone dla obranego kryterium.


Zawężanie wyników wyszukiwania w poszczególnych raportachW zależności od wybranego wskaźnika w każdym raporcie udostępnione są dodatkowe opcje (dostępne w górnej części okna), umożliwiające zawężenie wyników wyszukiwania. Dodatkowe filtry mają postać tzw. suwaków, które można ręcznie zawężać zgodnie z potrzebami.


Rys. 12. Możliwość ograniczenia parametrów wyszukiwania


Aby ograniczyć wyniki analizy np. do określonej liczby dni zapasu, należy kliknąć w miejsce na suwaku, prezentujące pożądaną liczbę dni zapasu lub za pomocą myszki przeciągnąć granice suwaka zgodnie z potrzebami. Po zawężeniu wyników raport zostanie automatycznie przefiltrowany.


Rys. 13. Przesuwanie wskaźnika