5.2. Konfiguracja progów

Parent Previous Next

Każdy wskaźnik KPI jest wyróżniony kolorem, który ma sygnalizować aktualny stan (na dzień wstecz) badanego obszaru przedsiębiorstwa (kolory można wyłączyć, opis poniżej). Aktualne ustawienia konfiguracji progów KPI są przykładową propozycją. Zarządzający siecią może definiować je według własnych potrzeb – zalecane jest to co najmniej dwa razy w roku (sezonowość sprzedaży), lecz nie częściej jak raz w miesiącu. Aby dokonać konfiguracji, np. wskaźnika Zapas magazynowy w dniach (wg wartości), należy skierować kursor na wybraną analizę i kliknąć kolejno na ikony: > :


Rys. 1. Konfiguracja progów


Po wykonaniu czynności wyświetlone zostanie okno Zmiana progów legendy.  Kolory definiowane są przez tzw. progi – przekroczenie danego progu powoduje zmianę koloru wskaźnika.


Rys. 2. Zmiana progów legendy


Każdy próg ma przypisaną wartość, którą w tym oknie można zmienić, klikając w pole edycyjne przy wybranym polu i wpisując nową wartość. Następnie należy zapisać zmiany, za pomocą przycisku Zapisz. Użytkownik może w każdej chwili powrócić do domyślnych ustawień danego progu, klikając na ikonę :


Rys. 3. Przywrócenie wartości domyślnej


Wyróżnianie danych kolorem można wyłączyć, odznaczając pole wyboru Kolory:


Rys. 4. Wyłączenie kolorów