5.1. Strona główna

Parent Previous Next

UWAGA! Należy pamiętać, że wskaźniki prezentują dane stanu zapasu magazynowego aktualne na dzień poprzedni.


Po wybraniu z poziomu okna głównego opcji Wskaźniki efektywności, wyświetlone zostanie okno:

Rys. 1. Kluczowe wskaźniki efektywności


W powyższym oknie znajduje się osiem wskaźników, które przedstawiają rzeczywiste dane z okresu ostatnich 30 dni (dane są aktualne na dzień wstecz) dla wszystkich aptek w sieci. Każdy wskaźnik wyróżniony jest kolorem (rys. 1), sygnalizującym przynależność do danego progu KPI. Dzięki temu od razu można wyciągnąć wnioski o aktualnym stanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w badanych obszarach. Dodatkowo użytkownik może samodzielnie konfigurować progi KPI – zgodnie aktualnymi potrzebami (Konfiguracja progów).


Poziom Basic (podstawowy) wskaźników jest udostępniony dla użytkowników w ramach usługi podstawowej. Dla każdego wskaźnika można podejrzeć szczegóły przestawione w postaci raportu, który stanowi prezentację składowych wyniku ogólnego dla wszystkich jednostek przedsiębiorstwa.  


Rys. 2. Poziom "Szczegóły"


Po wybraniu przycisku Szczegóły wyświetlony zostanie raport szczegółowy:


Rys. 3. Raport szczegółowy


Wyniki zapasu magazynowego przedstawione na wskaźniku w oknie głównym (rys. 2), są ujęte w raporcie szczegółowym – jest to wynik ogólny dla wszystkich aptek w sieci (rys. 3). Natomiast poniżej znajdują się te same dane w rozbiciu na poszczególne punkty sprzedaży.  


Poziom rozszerzony PREMIUM (funkcjonalność w przygotowaniu) będzie wskazywał działania mające na celu poprawę wyniku dla badanego obszaru przedsiębiorstwa.  


Rys. 4. Poziom PREMIUM


Dzięki raportom rozszerzonym użytkownik będzie mógł zweryfikować, które obszary wymagają ewentualnej optymalizacji, ale nie tylko. Funkcjonalność umożliwi wyselekcjonowanie konkretnych pozycji (kategorii, towarów), z udziałem których następnie będzie można utworzyć z tego samego poziomu m.in. strategię cenową, sprzedaż wiązaną czy sugestię sprzedaży (korzystając z mechanizmów już dostępnych w systemie KS-OmniPharm). Dodatkowo przed utworzeniem strategii z udziałem jakiegoś produktu, wyświetlona zostanie informacja czy dany towar jest elementem aktualnie trwającej strategii. Poziom PREMIUM to także (dla niektórych wskaźników) prezentacja w formie wykresu, przedstawiająca wyniki na przestrzeni czasu TOTAL firma oraz według wybranego kryterium.