5.1. Dodanie aptek do sieci

Parent Previous Next


Opcja dodanie aptek do sieci umożliwia zgłoszenie apteki, która ma zostać włączona do programu KS-OmniPharm. Dostępna jest po wejściu do modułu Zarządzanie aptekami > Struktura sieci > Dodanie apteki do sieci:


Rys. 1. Struktura sieci


1. Po wybraniu opcji wyświetlony zostanie formularz zgłoszenia:


Rys. 2. Formularz zgłoszenia dodania apteki do sieci


W formularzu należy uzupełnić pola obowiązkowe, które są zaznaczone kolorem czerwonym: sześciocyfrowy numer KAMSOFT, NIP oraz adres e-mail do kontaktu. Pole Imię i Nazwisko uzupełniane jest automatycznie. Przed wysłaniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem.


Uwaga! Jeżeli apteka, którą chcemy dodać do sieci, ma inny NIP niż NIP usługobiorcy, niezbędne jest dołączenie do formularza skanu oświadczenia Reprezentanta apteki (Rys. 3). Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń dostępne są w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w ramach rozwiązania KS-OmniPharm §5. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Regulaminu (Załącznik R5.01.01.).


Rys. 3. Formularz zgłoszenia dodania apteki do sieci z możliwością załączenia oświadczenia.


2. Po wysłaniu formularza pojawi się komunikat, ze zgłoszenie zostało przyjęte do realizacji oraz możliwość dodania kolejnej apteki.


Apteka zostanie dodana do programu KS-OmniPharm w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszenia dodania apteki.


UWAGA! Po dodaniu apteki, należy pamiętać, aby uporządkować w niej dane przed wysłaniem do niej jakichkolwiek procesów biznesowych. Aby uporządkować dane w aptece, należy otworzyć moduł 42. Serwis -> Narzędzia -> Porządkowanie danych -> Usuwanie danych związanych z OmniPharm:


Rys. 4. Usuwanie danych związanych z OmniPharm

W wyświetlonym oknie należy wybrać [Ent] Analiza, po czym program przedstawi listę procesów biznesowych powiązanych z apteką. Powiązania należy usunąć, zaznaczając daną grupę, a następnie wybierając [Ctrl+Del] Usuń dane z wybranej grupy.


Rys. 5. Usuwanie powiązań z siecią