4.6.1. Strategie marżowe

Parent Previous Next


Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej strategii marżowej "Centralna wycena" (Dodanie nowej strategii marżowej (przykład)):


Jak strategia marżowa jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, strategia marżowa wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece strategia odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy strategia marżowa zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny - .

3. W aptece strategię marżową można zobaczyć w module 35-Strategie > Centralne strategie marżowe:


Rys. 1. Strategia marżowa w aptece


Poniżej listy strategii marżowych widać założenia strategii.


UWAGA! W aptece może być aktywnych kilka strategii marżowych. Uwzględniana jest najświeższa strategia marżowa (według daty przesłania).


4.  Aby zobaczyć warunki danej strategii marżowej, należy kliknąć [F3] Podgląd:


Rys. 2. Warunki strategii marżowej


Widać tutaj określone warunki i ich kolejność, zgodnie z tym, co zostało zdefiniowane w KS-OmniPharm.


5. Dla każdego z warunków można zobaczyć szczegóły, klikając [F3] Podgląd. Przykładowo, dla warunku SPC - ustalone ceny widać listę towarów wraz z cenami i informacją, czy dany towar centralny powiązany jest z lokalnym bądź czy skojarzony został po kodzie BLOZ 7 (w zależności od trybu pracy). Na poniższym rysunku widać, że pierwszy towar w cenie 15 zł jest powiązany, a kolejny w cenie 35 zł jest niepowiązany:


Rys. 3. Szczegóły warunku SPC


Teraz przyjmiemy na magazyn TOWAR 2, którego cena detaliczna powinna być równa 7,25 zł zgodnie z utworzoną strategią "Centralna wycena". Przyjęcia na magazyn można dokonać w systemie aptecznym w module APW 13-Zakupy:


Rys. 4. Ustalona cena detaliczna podczas przyjęcia na magazyn


Farmaceuta nie może zmienić ceny detalicznej ustalonej centralnie. Na zielono widoczna jest użyta centralna strategia marżowa.


6. Dla warunku SPM - ustalone marże w podglądzie widać podobne informacje jak dla warunku SPC, ale zamiast cen widać marże. Przykładowo, towar TOWAR 4 będzie wyceniany z marżą 35%.


Rys. 5. Szczegóły warunku SPM


Podczas przyjmowania towaru TOWAR 4 na magazyn cena wyliczana będzie z uwzględnieniem ustalonej marży równej 35%. Cena będzie zaokrąglana do 99 gr (Rys.6):


Rys. 6. Ustalona marża podczas przyjęcia na magazyn


Jak widać na powyższym rysunku, cena została naliczona z uwzględnieniem 35% marży i na koniec została zaokrąglona do 99gr.


7. W przypadku warunku DMR - domyślna marża w podglądzie widoczna będzie tylko informacja o wysokości domyślnej marży. Domyślna marża w tym przypadku ustawiana będzie dla pozostałych towarów nieobjętych strategią SPC bądź SPM (które w tej strategii marżowej mają wyższy priorytet).