3.6. Import z apteki

Parent Previous Next

1. Centralną Kartotekę Dostawców można utworzyć na podstawie wybranych kartotek lokalnych dzięki funkcjonalności Import z aptek, która jest dostępna z poziomu okna Centralna Baza Dostawcy:


Rys. 1. Import z apteki


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Import dostawców z apteki


2. Aby wykonać import, najpierw należy wybrać aptekę źródłową, w której kartoteka dostawców jest najbardziej uporządkowana. Należy pamiętać o tym, że po utworzeniu kartoteki centralnej zawsze można ją uzupełnić, wykonując import z pozostałych aptek. W polu Określ aptekę źródłową, należy kliknąć Wybierz:


Rys. 3. Wybór apteki3. Następnie należy określić sposób budowania centralnej kartoteki dostawców, zaznaczając jedno z trzech pól do wyboru (po skierowania kursora na ikonę można zobaczyć dodatkowy opis opcji):


UWAGA! Ukryte karty lokalne dostawców nie zostaną uwzględnione w procesie importu.


4. Następnie Po wybraniu apteki i określeniu sposobu budowania centralnej kartoteki dostawców, należy wybrać przycisk Importuj dostawców. Po wybraniu opcji proces importu zostanie rozpoczęty:


Rys. 4. Rozpoczęcie importu z apteki


5. Okno Import kartoteki dostawców można zamknąć. O zakończeniu procesu użytkownik zostanie poinformowany nowym powiadomieniem (ikona w górnej części okna):


Rys. 5. Powiadomienie o wykonaniu importu