3.5. Generowanie powiązań

Parent Previous Next

Powiązania Centralnej Kartoteki Dostawców z kartotekami lokalnymi można zmienić ręcznie lub automatycznie.


Ręczna zmiana powiązańW systemie KS-OmniPharm można ręcznie zmienić lub usunąć powiązanie dla wybranego dostawcy. W tym celu należy odszukać dostawcę i kliknąć w celu rozwinięcia szczegółów:


Rys. 1. Podgląd szczegółówWyświetlone zostaną apteki należące do sieci oraz ewentualne powiązania. Na powyższym przykładzie widać, że wybrany dostawca centralny jest powiązany z lokalną kartoteką dostawców jednej apteki. Dane w oknie można odświeżyć, za pomocą przycisku Odśwież. Aby powiązać kartę centralną z wybraną kartoteką lokalną, należy kliknąć na wybraną aptekę, a następnie wybrać przycisk Zmień powiązanie:


Rys. 2. Zmiana powiązaniaPo wybraniu opcji wyświetlona zostanie lista dostawców z kartoteki lokalnej, spośród której należy wybrać właściwą pozycję. Podczas przeszukiwania listy można skorzystać z filtrów oraz pola Szukaj według:


Rys. 3. FiltrowaniePo odnalezieniu właściwej karty, należy kliknąć Wybierz. System wyświetli komunikat, informujący o zmianie powiązania:


Rys. 4. PytanieAby utworzyć powiązanie, należy wybrać Tak.  Po potwierdzeniu rozpocznie się proces zmiany powiązania:


Rys. 5. Generowanie powiązania


Gdy proces zostanie zakończony, ikona zniknie.


Generowanie powiązańFunkcjonalność Statystyka powiązań umożliwia powiązanie lokalnej kartoteki dostawców wybranego punktu sprzedaży z Centralną Bazą Dostawców. Opcja jest dostępna z poziomu modułu Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj centralną bazą dostawców > Statystyka powiązań:


Rys. 6. Opcja statystyka powiązańPo wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 7. Okno statystyka powiązań dostawcyWyświetlone w oknie informacje podzielone są na kolumny:


W kolumnach Liczebność kartoteki i Stopień powiązania nie ma żadnych danych, ponieważ nie wygenerowano jeszcze powiązań.


Akcje w oknie powiązań:


1. Przed rozpoczęciem procesu generowania powiązań, konieczne jest wykonanie importu kartoteki lokalnej. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru przy punkcie sprzedaży, z którego kartoteka ma być importowana, a następnie wybrać opcję Import kartoteki:


Rys. 8. Wykonanie importu kartoteki


Proces importu zostanie rozpoczęty:


Rys. 9. Uruchomienie procesu importowania dostawców


Import może chwilę potrwać – należy pamiętać aby po pewnym czasie odświeżyć stronę, aby dane zostały zaktualizowane. Wówczas ikona informująca o imporcie (patrz: rysunek powyżej) powinna zniknąć.


2. Następnie należy ponownie zaznaczyć pole wyboru przy danym punkcie sprzedaży i wybrać opcję Generuj powiązania:


Rys. 10. Rozpoczęcie procesu generowania powiązań


Po wybraniu opcji proces generowania powiązań w punkcie sprzedaży zostanie rozpoczęty:


Rys. 11. Generowanie powiązań3. Gdy proces generowania powiązań zostanie zakończony (wcześniej należy odświeżyć stronę – klawisz F5), w kolumnie Stopień powiązania pojawi się informacja o procentowym stopniu powiązania dostawców z kartoteki lokalnej z Centralną Bazą Dostawców:


Rys.12. Powiązanie zostało wygenerowane4. Punkt sprzedaży można rozwinąć za pomocą znaku . Po wykonaniu czynności wyświetlony zostanie wykres słupkowy prezentujący stopień powiązania w danej aptece:


Rys. 13. Rozwinięcie punktu sprzedaży5. Aby sprawdzić szczegóły powiązań, wystarczy zaznaczyć pole wyboru przy punkcie sprzedaży i wybrać przycisk Powiązania (automatyczne wiązanie po Kamsoft ID):


Rys. 14. Szczegóły powiązań


Wyświetlone zostanie okno:


Rys. 15. Szczegóły powiązań dla wybranej aptekiPo lewej stronie okna znajdują się karty dostawców lokalnych, a po prawej karty dostawców centralnych. Powiązanie dla pozycji można sprawdzić w kolumnie Status:

– powiązanie aktualne,

– brak powiązania.

Jeżeli przy niektórych pozycjach znajduje się ikona , należy skierować na nią kursor, aby zobaczyć opis nieprawidłowości. Przykładowy komunikat:


Rys. 16. Ikona ostrzegawcza


W przypadku wykrycia niezgodności danych, należy je zweryfikować na karcie danego dostawcy.


Pozycje wyróżnione na czerwono oznaczają, że dana karta centralna jest ukryta, np.:


Rys. 17. Karta centralna ukryta


W oknie można wykonać następujące akcje:


Rys.18. Filtrowanie według powiązańRys. 19. Menu podręczne


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno z listą dostawców centralnych. Z listy należy wybrać właściwą pozycję i kliknąć Wybierz. Wyszukując odpowiedniego dostawcę, można skorzystać z filtrów i przeszukiwać listę według wszystkich kolumn.


Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą przycisku . Wyświetlone zostanie okno składające się z dwóch zakładek: Wybrany dostawca i Status:


Rys. 20. Rozwinięcie wybranej pozycjiW pierwszej zakładce użytkownik może zobaczyć podstawowe informacje z karty lokalnej danego dostawcy, natomiast w zakładce Status opisany jest aktualny status powiązania z Centralną Bazą Dostawcy, aktualne powiązanie oraz nowe powiązanie. Jeżeli w widoku powiązań centralna karta dostawcy jest wyróżniona kolorem czerwonym, oznacza to, że karta jest ukryta:


Rys. 21. Ukryta centralna karta dostawcy


W górnej części okna znajduje się przycisk powrotu Wróć do modułu Obsługa powiązań, za pomocą którego można wrócić do okna Statystyka powiązań dostawcy.