2.4. Tworzenie grupy hierarchicznej

Parent Previous Next

Dodanie grupy hierarchicznejGrupa hierarchiczna to grupa towarów, w ramach której można budować hierarchię grup. Oznacza to, że w jednej grupie towarów można umieścić kilka innych grup.

1. Aby dodać nową grupę hierarchiczną należy wybrać opcję Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj grupami towarów > Nowa grupa > Hierarchiczna. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Definicja grupy hierarchicznej


2. Na początek należy wpisać nazwę grupy oraz dołączyć (opcjonalnie) opis. Następnie użytkownik musi określić opcje dodatkowe:

3. W kolejnym kroku należy dodać towary do grupy – postępowanie jest identyczne jak w przypadku dodawania towarów do grupy statycznej.

4. Po dodaniu towarów należy zapisać grupę (przycisk Zapisz). Nowa pozycja pojawi się na liście grup towarowych:


Rys. 2. Przykładowa grupa hierarchiczna


5. Do utworzonej grupy można dodać grupę podrzędną. W tym celu należy zaznaczyć dodaną grupę hierarchiczną, a następnie wybrać Nowa grupa > Podrzędna:


Rys. 3. Dodanie grupy podrzędnej


Jak widać na poniższym rysunku, pole Grupa nadrzędna zostało automatycznie uzupełnione:


Rys. 4. Nowa grupa podrzędna


6. Następnie należy nadać grupie nazwę, dodać towary i zapisać zmiany – dodawanie towarów do grupy zostało opisane na początku tego rozdziału.

Po utworzeniu i zapisaniu grupy podrzędnej, przykładowa grupa hierarchiczna wygląda następująco:


Rys. 5. Grupa hierarchiczna


Jak widać na powyższym rysunku grupa nadrzędna Nowa grupa hierarchiczna zawiera jedną grupę podrzędną o nazwie Nowa1. Po prawej stronie okna wyświetlone są wszystkie towary należące do grupy, część z nich jest podświetlona na żółto, a część nie. Towary należące do grupy nadrzędnej wyróżnione są kolorem żółtym, natomiast towary niepodświetlone należą do grupy podrzędnej. Jeżeli użytkownik chce wyświetlić tylko pozycje z grupy nadrzędnej, to odznacza pole wyboru towary z grup podrzędnych.

7. Do utworzonej grupy hierarchicznej można dodawać kolejne grupy podrzędne. Przykładowa hierarchia:


Rys. 6. Przykładowa grupa hierarchiczna


8. Aby przesłać grupę do aptek, należy użyć przycisku Dystrybuuj. Grupa przesyłana jest w całości, ze wszystkimi grupami w hierarchii, a każda z nich będzie stanowić osobną grupę w aptece.

9. Na poziomie tworzenia każdej grupy można zdecydować, czy po zapisaniu będzie możliwa zmiana jej składu. Jeśli tak, to każda zmiana grupy w KS-OmniPharm będzie skutkować zmianą grupy w aptekach. Zmiana grupy podrzędnej wpłynie także na skład grup nadrzędnych. Przykładowo, po usunięciu towaru z grupy Nowa1.1, pozycja ta zostanie usunięta również z grup Nowa1 i Nowa grupa hierarchiczna (które są grupami nadrzędnymi w stosunku do grupy Nowa1.1).

10. Z poziomu KS-OmniPharm można usunąć dowolną grupę w hierarchii za pomocą przycisku Deaktywuj.