1.6.4. Zakończenie strategii cenowej

Parent Previous Next


Za pomocą opcji Zakończ w wybranych punktach możliwe jest zakończenie strategii przed upływem jej terminu obowiązywania.


Jak zakończyć strategię cenową?1. Należy zaznaczyć strategię cenową, która ma zostać zakończona i wybierać opcję Zakończ w wybranych punktach. Opcja zakończenia dostępna jest tylko dla strategii cenowych ze statusem przyszłym lub aktywnym.


Rys. 1. Zakończ w wybranych punktach


Z opcji można skorzystać również z poziomu menu podręcznego, znajdującego się przy każdej pozycji na liście:


Rys. 2. Menu podręczne


2. Pojawi się okno kreatora strategii cenowych otwarte w punkcie 4. Publikacje (Krok 4 publikacje strategii cenowej).

3. Spośród aptek, w których strategia została opublikowana można wybrać te, w których strategie cenowe mają zostać zakończone. Można wybrać wszystkie apteki z wyświetlonej listy lub tylko wybrane:


Rys. 3. Wybór aptek do zakończenia strategii cenowej


4. Po zapisaniu strategia zostanie zakończona w wybranych puntach sprzedaży. Status całej strategi nie zmieni się na zakończony, ponieważ w jednej aptece strategia nadal jest aktywna:


Rys. 4. Zakończenie strategii w wybranym punkcie sprzedaży


5. Do wybranych aptek przesyłana jest dezaktywacja strategii cenowej i strategia przestaje obowiązywać.

6. O poprawności dostarczenia dezaktywacji strategii cenowej świadczy status w punkcie sprzedaży. Jeżeli jest zielony, to znaczy że dezaktywacja dotarła do apteki prawidłowo.