1.4. Grupowanie aptek

Parent Previous Next


Istnieje możliwość łączenia aptek w większe grupy, co ułatwi zarządzanie aptekami i ich wykorzystanie w procesach biznesowych. Użytkownik, który chce zarządzać grupami aptek, musi mieć nadane odpowiednie uprawnienia:

GRPA_DOD – Dodaj grupę, GRPA_ZMIEN – Wybierz punkty sprzedaży, GRPA_USUN – Usuń.


Po wybraniu opcji Zarządzanie grupami aptek z poziomu okna Manager sieci aptek, wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Okno Zarządzanie grupami aptek


Akcje dostępne w oknie:


Rys. 2. Wczytanie aptek z pliku


Lista grup podzielona jest na kolumny:Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą przycisku , aby sprawdzić jakie apteki znajdują się w grupie:


Rys. 3. Rozwinięcie grupy


Wyświetloną listę aptek można przeszukiwać według każdej z kolumn, za pomocą przycisku Pokaż filtry.


Jak łatwo dodać grupę aptek w KS-OmniPharm?1. Aby dodać nową grupę aptek, należy wybrać przycisk Dodaj grupę:


Rys. 4. Grupy aptek


2. Po wybraniu opcji pojawi się okno Dodaj Grupę punktu sprzedaży:  


Rys. 5. Dodanie grupy punktu sprzedaży


Grupie należy nadać unikatową nazwę oraz wprowadzić ewentualny opis. Po wprowadzeniu danych, należy wybrać Dodaj.

3. Użytkownik zostanie poinformowany o pomyślnym dodaniu grupy odpowiednim komunikatem w górnej części okna:


Rys. 6. Nowa grupa została dodana


4. Następnie należy zaznaczyć grupę, a następnie kliknąć Wybierz punkty sprzedaży. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 7. Dodanie aptek do nowej grupy


Należy zaznaczyć pola wyboru przy aptekach, które mają znaleźć się w nowej grupie, a następnie kliknąć Zapisz. Jedna apteka może należeć do kilku grup. Po przypisaniu punktów sprzedaży do grupy, w kolumnie Liczba aptek w grupie pojawi się liczba dodanych punktów sprzedaży.

5. Grupy aptek można wykorzystywać w procesach wyboru punktów sprzedaży (w strategiach cenowych, sugestiach sprzedaży, strategiach marżowych, sprzedaży wiązanej).