1.4.2. Ręczna obsługa zapotrzebowania w KS-OmniPharm

Parent Previous Next

Zapotrzebowanie na towar utworzone w aptece przesyłane jest do KS-OmniPharm zaraz po jego zapisaniu w aptece.


Jak rozpatrzyć zapotrzebowanie w KS-OmniPharm?1. Aby obsłużyć zapotrzebowanie przesłane z apteki, należy wybrać: Zarządzanie kartotekami -> Zarządzaj towarami -> Zapotrzebowania towarów:


Rys. 1. Zapotrzebowania towarów


2. Po wybraniu akcji Zapotrzebowania towarów, wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Okno zapotrzebowań


Okno jest podzielona na kolumny:

Domyślnie widoczne są zapotrzebowania ze statusem Nowe i W realizacji.

Każdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą przycisku , aby zobaczyć szczegóły. Po rozwinięciu widoczne będą dane dotyczące statusu danego potrzebowania oraz karta towaru dopasowanego do zapotrzebowania. Przykładowo:


Rys. 3. Zakładka "status"Rys. 4. Zakładka "wybrany towar"


3. Aby zobaczyć opis danego zapotrzebowania, należy zaznaczyć wybraną pozycję, a następnie kliknąć Podgląd zapotrzebowania:


Rys. 5. Podgląd zapotrzebowania


Aby powrócić do poprzedniego okna, należy kliknąć na "przycisk powrotu": Wróć do ...  

4. Aby obsłużyć zapotrzebowanie, należy z poziomu modułu Zapotrzebowania na towary zaznaczyć wybraną pozycję, a następnie wybrać Obsługa zapotrzebowania lub skorzystać z menu podręcznego:


Rys. 6. Menu podręczne


Rys. 7. Okno obsługi zapotrzebowania


W górnej części okna widoczne są szczegóły zapotrzebowania, m.in. nazwa, numer BLOZ, postać oraz informacje o punkcie sprzedaży.

W dolnej części okna można obsłużyć zapotrzebowanie.


Jak zatwierdzić zapotrzebowanie?1. Okno obsługi zapotrzebowania składa się trzech zakładek:

Z poziomu pierwszej zakładki można zobaczyć kryteria oraz wyniki wyszukiwania w Centralnej Kartotece Towarowej.

Kryteria wyszukiwania – kryteria znajdują się po lewej stronie okna: BLOZ, Kod EAN, nazwa, postać, producent, dawka, opakowanie. Kryteria te można zmieniać, a za pomocą przycisku Kopiuj kryteria można przywrócić wcześniejsze parametry.

Wyszukaj – za pomocą przycisku można wywołać wyszukiwanie w CKT (np. po wpisaniu nowych kryteriów wyszukiwania).

Dopasuj – za pomocą opcji można wyszukać w CKT towary, które po części spełniają wyniki wyszukiwania. Przykładowo:


Rys. 8. Dopasowanie towaru


W kolumnie Zgodność użytkownik może sprawdzić w jakim stopniu dany towar jest zgodny z kryteriami zapotrzebowania.

Jeżeli wyszukany towar odpowiada zapotrzebowaniu, można go zaznaczyć poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Po wykonaniu czynności dane wybranego towaru powinny być widoczne w dolnej części okna, a przycisk Zatwierdź zostanie aktywowany. Aby zatwierdzić towar, należy wybrać przycisk. Zapotrzebowanie zostanie zatwierdzone, w punkcie sprzedaży status powinien się zmienić na Kartoteka już jest.


2. Jeżeli żaden towar nie odpowiada zapotrzebowaniu, należy przejść do zakładki Wyszukiwanie w kartotece BLOZ. Jeżeli towar o podanym numerze BLOZ istnieje, pozycja zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania:


Rys. 9. Wybór towaru z BLOZ


Jeżeli wyniki wyszukiwania odpowiadają kryteriom zapotrzebowania, można zatwierdzić wybrany towar (tak, jak zostało to opisane powyżej). Po wykonaniu czynności pojawi się nowa karta towaru na podstawie wybranego BLOZa. Kartę można edytować, zapisanie jej spowoduje dodanie nowej karty towarowej do CKT i rozesłanie do wszystkich aptek. Nowo dodana karta będzie powiązana z zapotrzebowaniem. W punkcie sprzedaży status powinien się zmienić na Kartoteka dodana.

3. Gdy zarówno w Centralnej Kartotece Towarowej, jak i w kartotece BLOZ nie zostanie dopasowany odpowiedni towar – można wybrać go ręcznie:


Rys. 10. Ręczne dodanie towaru


Dodanie nowego towaru:


Po wybraniu towaru z CKT lub ręcznym dodaniu nowej karty, informacje o wybranej pozycji pojawią się w oknie Wybrany towar. Aby zatwierdzić wybór towaru, należy kliknąć Zatwierdź.


4. Po zatwierdzeniu, status zapotrzebowania zmieni się na zatwierdzony, a karta towaru pojawi się w Centralnej Kartotece Towarowej w aptece .