1.3. Jak łatwo dodać nową blokadę?

Parent Previous Next

Poniżej krótki opis dodawania nowej blokady zamawiania.


Jak dodać nową blokadę zamawiania?1. Wybieramy opcję Zarządzanie dostawami > Blokady zamawiania > Nowa.

2. W kroku 1. konieczne jest wpisanie nazwy blokady, pola opis i opiekun są opcjonalne. Dodatkowo można określić, w które dni tygodnia blokada ma obowiązywać.

3. Następnie należy przejść do kroku 2. W oknie należy określić towary, na które ma zostać zastosowana blokada oraz rodzaj blokady.

4. W kroku 3 można określić blokadę na dostawców wraz ze wskazaniem rodzaju blokady. Istnieje możliwość stworzenia blokady zarówno na towary jak i dostawców, na same towary bądź na samych dostawców.

5. Aby opublikować blokadę w określonych punktach sprzedaży, należy przejść do kroku 4.

6. Podsumowanie wszystkich ustawień można zobaczyć w kroku 5. Aby zapisać blokadę i wysłać ją do wybranych aptek, należy kliknąć Zapisz.

7. Po zapisaniu, blokada zostanie rozesłana do wybranych aptek (w aptekach blokadę odbierze zainstalowana aplikacja dostępowa) (Blokady w aptece).

8. Jeżeli w kolumnie status komunikacji pojawi się ikona - , to proces tworzenia i przesłania blokady można uznać za zakończony poprawnie.